Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Bóng Led cắm trên nhôm

Bóng Led cắm trên nhôm Bóng Led cắm trên nhôm
5/5 1 bình chọn
Bóng Led cắm trên nhôm

Bóng Led cắm trên nhôm

8.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Đơn vị : /M2

 

Chñng lo¹i linh kiÖn

<span style="font-size:11.0pt;font-family: " .vnarial="" narrow";.vnarial="" narrow""="">      TÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt

Ghi chó

Bãng led ®Õ nhùa

- Bãng Led chuyªn dïng ngoµi trêi loai cùc s¸ng ®­êng kÝnh F8mm, ®­êng kÝnh nhùa bäc ngoµi F12mm.

- §é s¸ng 3000mcd - 3500mcd

- KÝch th­íc côm led 3,5 x 3,5cm

- §­êng kÝnh bãng led lµ 5mm

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- Bãng Led ThÈm QuyÕn - Trung Quèc

- Tuæi thä LED: trªn 100.000 giê sö dông

- ChÞu m­a, n¾ng...

- HiÓn thÞ 1 mµu ®á, xanh du­¬ng, tr¾ng, xanh l¸,vµng

PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn

Th«ng qua phÇn mÒm cè ®Þnh ®u­îc cung cÊp theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng.

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q ViÖt Nam

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ

(theo yªu cÇu kh¸ch hµng)

- HiÓn thÞ kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o: nhÊp nh¸y, ch¹y tõ ph¶i qua tr¸i, ch¹y tõng ký tù....

 

- Cã thÓ hiÓn thÞ mµu s¾c kh¸c nhau cho néi dung (cè ®Þnh).

- Cã thÓ ®Æt tèc ®é kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o nhanh chËm th«ng qua phÇn mÒm cè ®Þnh.

- Cã thÓ lùa chän thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) th«ng qua phÇn mÒm cè ®Þnh.

 

ThiÕt kÕ ch÷ vµ logo

- B»ng t«n, nh«m, alu...

- Cã thiÕt kÕ Maket chi tiÕt kÌm theo

- §¶m b¶o thÈm mü vµ ®é cøng v÷ng, an toµn

CPU ®iÒu khiÓn trung t©m

1 thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trung t©m

 

Nguån ®iÖn

Nguån ®iÖn chuyªn dông 5V

 

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

0.0003

 

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

30m – 1000m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 90%

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ 0 ®Õn 700C

 

Nguån ®iÖn cung cÊp

AC 180/240V – 50/60Hz

 

Thêi gian duy tr× bé nhí khi bÞ cóp ®iÖn            

VÜnh viÔn.

 

Phô kiÖn

Tñ ®iÖn, cÇu dao, d©y ®iÖn, b¨ng keo...

 

 


Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác