Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản phẩm tiêu biểu

Chữ nổi Alu gắn bóng đèn LED chiếu sáng ngoài trời

Chữ nổi Alu gắn bóng đèn LED chiếu sáng ngoài trời Chữ nổi Alu gắn bóng đèn LED chiếu sáng ngoài trời
5/5 1 bình chọn
Chữ nổi Alu gắn bóng đèn LED chiếu sáng ngoài trời

Chữ nổi Alu gắn bóng đèn LED chiếu sáng ngoài trời

20.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Đơn vị : /M2

 

Chñng lo¹i linh kiÖn

<span style="font-size:11.0pt;font-family: " .vnarial="" narrow";.vnarial="" narrow""="">     TÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt

Ghi chú

Bãng led ®Õ nhùa

- Bãng Led chuyªn dïng ngoµi trêi loai cùc s¸ng ®­êng kÝnh F8mm, ®­êng kÝnh nhùa bäc ngoµi F12mm.

- §é s¸ng 3000mcd - 3500mcd

- KÝch th­íc côm led 3,5 x 3,5cm

- §­êng kÝnh bãng led lµ 5mm

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- Bãng Led ThÈm QuyÕn - Trung Quèc

- Tuæi thä LED: trªn 100.000 giê sö dông

- ChÞu m­a, n¾ng...

- HiÓn thÞ 1 mµu ®á, xanh du­¬ng, tr¾ng, xanh l¸,vµng

PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn

Th«ng qua phÇn mÒm cè ®Þnh ®­îc cung cÊp theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng.

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q ViÖt Nam

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ

(theo yªu cÇu kh¸ch hµng)

- HiÓn thÞ kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o: nhÊp nh¸y, ch¹y tõ ph¶i qua tr¸i, ch¹y tõng ký tù....

 

- Cã thÓ hiÓn thÞ mµu s¾c kh¸c nhau cho néi dung (cè ®Þnh).

- Cã thÓ ®Æt tèc ®é kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o nhanh chËm th«ng qua phÇn mÒm cè ®Þnh.

- Cã thÓ lùa chän thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) th«ng qua phÇn mÒm cè ®Þnh.

 

ThiÕt kÕ ch÷ vµ logo

- B»ng t«n, nh«m, alu...

- Cã thiÕt kÕ Maket chi tiÕt kÌm theo

- §¶m b¶o thÈm mü vµ ®é cøng v÷ng, an toµn

CPU ®iÒu khiÓn trung t©m

1 thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trung t©m

 

Nguån ®iÖn

Nguån ®iÖn chuyªn dông 5V

 

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

0.0003

 

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

30m – 1000m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 90%

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ 0 ®Õn 700C

 

Nguån ®iÖn cung cÊp

AC 180/240V – 50/60Hz

 

Thêi gian duy tr× bé nhí khi bÞ cóp ®iÖn            

VÜnh viÔn.

 

Phô kiÖn

Tñ ®iÖn, cÇu dao, d©y ®iÖn, b¨ng keo...

 


Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác