Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản phẩm tiêu biểu

Sản xuất bảng điện tử led indoor hiện đại

Sản xuất bảng điện tử led indoor hiện đại Sản xuất bảng điện tử led indoor hiện đại
5/5 1 bình chọn
Sản xuất bảng điện tử led indoor hiện đại

Sản xuất bảng điện tử led indoor hiện đại

20.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Mô tả

Sản xuất bảng điện tử led indoor

Th«ng sè kü thuËt

                   Th«ng sè chi tiÕt

Ghi chó

 Kho¶ng c¸ch ®iÓm ¶nh (Pitch)

Pitch 7.62mm

Lµ k/c¸ch tõ t©m ®iÓm ¶nh tíi t©m liÒn kÒ

KT ®iÓm ¶nh

5mm

(KT mçi pixel)

§é s¸ng ®iÓm ¶nh

3000mcd

 

MËt ®é ®iÓm ¶nh/m2

17.280 ®iÓm/m2

(pixel indensity)

Bãng ®Ìn LED

- Bãng LED chuyªn dông diot matrix f5mm.

- §é s¸ng > 3000mcd.

- Tuæi thä LED: Trªn 100.000 giê sö dông liªn tôc

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- Sö dông IC vµ m¹ch ®iÖn tö, Module, bãng led matrix ®iÖn tö s¶n xuÊt trung t©m c«ng nghÖ cao ThÈm QuyÕn - TQ

Sè bãng LED/ ®iÓm ¶nh (pixel)

2 bãng Led/ ®iÓm ¶nh

(1R + 1B)

Gåm: 1 ®á  + 1 xanh

Module LED thông dụng

P3.75, P4.75, P5, P6, P7.62, P8, P10, P12, P14, P16, P20, P25, P31.5

 

C«ng suÊt tiªu thô trung b×nh (average)

150w/m2

 

C«ng suÊt tiªu thô tèi ®a (Max)

200w/m2

 

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

≤ 0.0003

 

Gãc nh×n

(viewing angle)

110° (nh×n ngang)

60° (nh×n tõ d­íi lªn)

(±5%)

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ mµu

3 mµu

Xanh, ®á, vµng

Träng l­îng/m2

Kho¶ng 15kg/m2

 

§iÒu khiÓn, truyÒn th«ng tin

Th«ng qua giao diÖn m¸y tÝnh

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q VN

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ

- HiÓn thÞ file ¶nh, logo, text, sè, Website, ®ång hå, ngµy giê, …vv

- HiÓn thÞ ®­uîc 1 hay nhiÒu dßng tuú tõng font ch÷ vµ ý muèn cña ng­êi sö dông.

- HiÓn thÞ lËt tõng trang mµn h×nh (dung l­îng bé nhí trªn 100 trang mµn h×nh)

- GÇn 40 kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o.

- Sö dông dÔ dµng, kÕt nèi nhanh chãng.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é kü x¶o nhanh chËm tuú ý.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) tuú ý.

- Th«ng qua m«i tr­êng Windows

- Ph©n vïng hiÓn thÞ theo yªu cÇu.

- Giao diÖn tiÕng ViÖt dÔ sö dông

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

1m - 150m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Trong nhµ

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 90% RH

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ -10 ®Õn 700C

 

Nguån ®iÖn cungcÊp

AC 180/240V-50/60Hz

 

Khung vá b¶ng:

Khung s¾t m¹ kÏm, bäc nh«m Alu ®en mü thuËt

 

 

Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác