Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản phẩm tiêu biểu

Thi công bảng quảng cáo điện tử led ngoài trời hiện đại

Thi công bảng quảng cáo điện tử led ngoài trời hiện đại Thi công bảng quảng cáo điện tử led ngoài trời hiện đại Thi công bảng quảng cáo điện tử led ngoài trời hiện đại
5/5 1 bình chọn
Thi công bảng quảng cáo điện tử led ngoài trời hiện đại

Thi công bảng quảng cáo điện tử led ngoài trời hiện đại

10.000.000
Giá chính hãng : 15.000.000 VNĐ
Tiết kiệm : 14.999.990 đ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Mô tả

Siêu thị điện máy Topcare - 335 Cầu Giấy - Hà Nội

Th«ng sè kü thuËt

TÝnh n¨ng

Ghi chú

 Kho¶ng c¸ch ®iÓm ¶nh (Pitch)

Pitch 10mm

Lµ k/c¸ch tõ t©m ®iÓm ¶nh tíi t©m liÒn kÒ

KT ®iÓm ¶nh

5mm

(KT mçi pixel)

§é s¸ng ®iÓm ¶nh

3500mcd

Bãng LED Th¶m QuyÕn

Tæng sè led/m2

10.240 led

 

Bãng ®Ìn LED

- Bãng LED chuyªn dông ovan f5mm.

- §é s¸ng > 3500mcd.

- Tuæi thä LED: Trªn 100.000 giê sö dông liªn tôc

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- §¶m b¶o nh×n râ néi dung hiÓn thÞ gi÷a ban ngµy, kÓ c¶ d­íi ¸nh n¾ng trùc tiÕp.

- Sö dông IC vµ m¹ch ®iÖn tö, Module, bãng led ®iÖn tö s¶n xuÊt trung t©m c«ng nghÖ cao ThÈm QuyÕn - TQ

Module LED thông dụng

P3.75, P4.75, P5, P6, P7.62, P8, P10, P12, P14, P16, P20, P25, P31.5

 

Sè bãng LED/ ®iÓm ¶nh (pixel)

1 bãng Led/ ®iÓm ¶nh

(1R)

Gåm: 1 ®á

C«ng suÊt tiªu thô trung b×nh (average)

150w/m2

 

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

≤ 0.0003

 

Gãc nh×n

(viewing angle)

130°  (nh×n ngang)

90° (nh×n tõ d­uíi lªn)

(±5%)

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ mµu

1mµu

 

Träng l­îng/m2

Kho¶ng 20kg/m2

 

§iÒu khiÓn, truyÒn th«ng tin

Th«ng qua giao diÖn m¸y tÝnh

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q ViÖt Nam

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ

- HiÓn thÞ file ¶nh, logo, text, sè, Website, ®ång hå, ngµy giê, …vv

- HiÓn thÞ ®­îc 1 hay nhiÒu dßng tuú tõng font ch÷ vµ ý muèn cña ng­êi sö dông.

- HiÓn thÞ lËt tõng trang mµn h×nh (dung l­îng bé nhí trªn 100 trang mµn h×nh)

- GÇn 40 kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o.

- Sö dông dÔ dµng, kÕt nèi nhanh chãng.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é kü x¶o nhanh chËm tuú ý.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) tuú ý.

- Th«ng qua m«i tr­êng Windows

- Ph©n vïng hiÓn thÞ theo yªu cÇu.

- Giao diÖn tiÕng ViÖt dÔ sö dông

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

1m - 200m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 90% RH

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ -10 ®Õn 700C

 

Khung vá b¶ng:

Hép s¾t , bäc Alumium ®en thÈm mü

 

 

Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác