Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản xuất bảng tỷ giá ngân hàng

Sản xuất bảng tỷ giá ngân hàng Sản xuất bảng tỷ giá ngân hàng
5/5 1 bình chọn
Sản xuất bảng tỷ giá ngân hàng

Sản xuất bảng tỷ giá ngân hàng

10.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Mô tả

Sản xuất bảng tỷ giá ngân hàng

STT

Chñng lo¹i linh kiÖn

TÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt

1

KÝch th­uíc b¶ng

2.200 x 1.500 x 10mm

2

Sè Led hiÓn thÞ

304 Led

3

KÝch th­uíc Led sè

29 x 41 mm

4

Sè « hiÓn thÞ

                                                       92 «

5

LËt trang ngo¹i tÖ

   3 «

6

Mµu hiÓn thÞ LED sè

Mµu ®á, xanh, vàng

7

Ch÷ ch¹y ®iÖn tö

3 mµu xanh, ®á, vµng

8

PhÇn mÒm - khung vá

- PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn do C«ng ty CP C«ng NghÖ Cao D&Q VIETNAM cung cÊp

- Khung s¾t, bäc nh«m hoÆc inox dµy 10cm

- H×nh ¶nh + néi dung in decan PP c¸n bãng.

- MÆt sau lãt Foocmeck.

9

§iÖn ¸p

220 – 240V

10

C«ng suÊt tiªu thô

100W

11

VËt t­ linh kiÖn

- §Ìn Led 7 thanh: KÝch th­íc 29 x 41mm nhËp khÈu t¹i ThÈm QuyÕn - Trung Quèc

- Mica trong mµu trong Trung Quèc, dµy 3mm.

12

KÕt nèi

KÕt nèi trùc tiÕp víi m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn .

13

H·ng s¶n xuÊt

C«ng ty CP C«ng NghÖ Cao D&Q VIETNAM

 

Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác