Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản phẩm tiêu biểu

Đồng hồ Led điện tử ngoài trời hiện đại

Đồng hồ Led điện tử ngoài trời hiện đại Đồng hồ Led điện tử ngoài trời hiện đại
5/5 1 bình chọn
Đồng hồ Led điện tử ngoài trời hiện đại

Đồng hồ Led điện tử ngoài trời hiện đại

10.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Mô tả

Đồng hồ Led điện tử ngoài trời

Th«ng sè kü thuËt

             Th«ng sè chi tiÕt

Ghi chú

 Kho¶ng c¸ch ®iÓm ¶nh (Pitch)

Pitch 20mm

Lµ k/c¸ch tõ t©m ®iÓm ¶nh tíi t©m liÒn kÒ

KT ®iÓm ¶nh

15mm

(KT mçi pixel)

§é s¸ng ®iÓm ¶nh

4000mcd

Bãng led ThÈm QuyÕn - TQ

Tæng sè bãng led/m2

7.680 LED

 

Module LED thông dụng

P3.75, P4.75, P5, P6, P7.62, P8, P10, P12, P14, P16, P20, P25, P31.5

 

Bãng ®Ìn LED

- Bãng LED chuyªn dông siªu s¸ng ovanf5mm.

- §é s¸ng > 5000mcd.

- Tuæi thä LED: Trªn 100.000 giê sö dông liªn tôc

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- §¶m b¶o nh×n râ néi dung hiÓn thÞ gi÷a ban ngµy, kÓ c¶ duíi ¸nh n¾ng trùc tiÕp.

- Sö dông IC vµ m¹ch ®iÖn tö, Module, CPU ®iÒu khiÓn ®iÖn tö s¶n xuÊt trung t©m c«ng nghÖ cao ThÈm QuyÕn

Sè bãng LED/ ®iÓm ¶nh (pixel)

3 bãng Led/ ®iÓm ¶nh

(2R + 1B)

Gåm: 2 ®á  + 1 xanh

C«ng suÊt tiªu thô trung b×nh (average)

150w/m2

 

C«ng suÊt tiªu thô tèi ®a (Max)

250w/m2

 

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

≤ 0.0003

 

Gãc nh×n

(viewing angle)

130° (nh×n ngang)

90° (nh×n tõ duíi lªn)

(±5%)

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ mµu

3mµu

 

Träng l­îng/m2

Kho¶ng 20kg/m2

 

§iÒu khiÓn, truyÒn th«ng tin

Th«ng qua giao diÖn m¸y tÝnh

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q ViÖt Nam

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ

- HiÓn thÞ file ¶nh, logo, text, sè, Website, ®ång hå, ngµy giê, …vv

- HiÓn thÞ ®­îc 1 hay 2 dßng tuú tõng font ch÷ vµ ý muèn cña ng­êi sö dông.

- HiÓn thÞ lËt tõng trang mµn h×nh(dung l­îng bé nhí trªn 100 trang mµn h×nh)

- GÇn 40 kü x¶o hiÓn thÞ

- Sö dông dÔ dµng, kÕt nèi nhanh chãng.

- Cã thÓ ®Æt mµu s¾c kh¸c nhau cho c¸c dßng ch÷.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é kü x¶o nhanh chËm tuú ý.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) tuú ý

- Th«ng qua m«i tr­êng Windows

- §a d¹ng font ch÷, tiÕng Anh, tiÕng ViÖt...

- Ph©n vïng hiÓn thÞ theo yªu cÇu.

- Giao diÖn tiÕng ViÖt dÔ sö dông

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

1m - 200m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 90% RH

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ -10 ®Õn 700C

 

Nguån ®iÖn cungcÊp

AC 180/240V-50/60Hz

 

Khung vá b¶ng:

Khung s¾t m¹ kÏm, bäc nh«m Alu ®en

 

 

Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác