Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản phẩm tiêu biểu

Sản xuất biển điện tử 1 màu và biển led quảng cáocố định hiện đại

Sản xuất biển điện tử 1 màu và biển led quảng cáocố định hiện đại Sản xuất biển điện tử 1 màu và biển led quảng cáocố định hiện đại
5/5 1 bình chọn
Sản xuất biển điện tử 1 màu và biển led quảng cáocố định hiện đại

Sản xuất biển điện tử 1 màu và biển led quảng cáocố định hiện đại

8.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Đơn vị : /M2

 

Chñng lo¹i linh kiÖn

TÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt

Ghi chó

Bãng ®Ìn LED

- Bãng LED chuyªn dông f5mm.

- §é s¸ng > 4000mcd.

- Tuæi thä LED: Trªn 100.000 giê sö dông liªn tôc.

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- Bãng Led ThÈm QuyÕn

- GÇn 10 n¨m sö dông.

- Sö dông IC vµ m¹ch ®iÖn tö s¶n xuÊt t¹i Trung t©m c«ng nghÖ cao ThÈm QuyÕn - China

Mµu hiÓn thÞ c¬ b¶n

5 mµu c¬ b¶n (®á, tr¾ng, xanh l¸, xanh du¬ng, vµng)

 

Mµu s¾c rùc rì

G©y ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng.

§¶m b¶o nh×n râ ch÷ gi÷a ban ngµy,kÓ c¶ d­íi ¸nh n¾ng trùc tiÕp

KÝch th­íc ®iÓm ¶nh        (pixel)

5mm

Lµ kÝch thuíc cña bãng Led ®iÖn tö

Kho¶ng c¸ch ®iÓm ¶nh (pitch)

10mm

Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai bãng

Siªu tiÕt kiÖm ®iÖn                                              

50W/m2

 

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ (hiÓn thÞ trªn néi dung vµ h×nh häa cè ®Þnh theo yªu cÇu)

- HiÓn thÞ c¶ ch÷ vµ logo, h×nh vÏ ®å häa cè ®Þnh ®­îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu.

- Trªn 15 kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o

 

- Cã thÓ hiÓn thÞ mµu s¾c kh¸c nhau cho néi dung (cè ®Þnh).

- Cã thÓ ®Æt tèc ®é kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o nhanh chËm th«ng qua phÇn mÒm

- Cã thÓ lùa chän thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) th«ng qua phÇn mÒm

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

≤ 0.0003

 

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

1m – 200m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 95%

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ 0 ®Õn 700C

 

PhÇn mÒm

 

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q VN

Nguån ®iÖn cung cÊp

AC 180/240V – 50/60Hz

 

Thêi gian duy tr× bé nhí khi bÞ cóp ®iÖn            

VÜnh viÔn.

 

HÖ thèng gi¸ ®ì

Sö dông tai treo, vÝt në, s¾t hép.

 

 


Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác