Hỗ trợ trực tuyến

Hotline :

0912.84.8888

0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Bắc :

Mr. Dũng : 0912.84.8888 Mr.Lực:097.999.2025

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Phòng Dự Án Miền Nam

Mr Dũng : 0912.84.8888

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

KD Màn hình Quảng Cáo - màn hình Cảm Ứng

0916.840.048 (Ms Huyền)

Hỗ trợ Email Hỗ trợ Sky

Sản phẩm tiêu biểu

Biển điện tử led cố định hiện đại

Biển điện tử led cố định hiện đại Biển điện tử led cố định hiện đại
5/5 1 bình chọn
Biển điện tử led cố định hiện đại

Biển điện tử led cố định hiện đại

8.000.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888Mô tả

Cửa hàng điện thoại Đại Phát - 17 Thợ Nhuộm - Hà Nội

 

Chñng lo¹i linh kiÖn

        TÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt

Ghi chú

Bãng ®Ìn LED

- Bãng LED chuyªn dông f5mm.

- §é s¸ng > 4000mcd.

- Tuæi thä LED: Trªn 100.000 giê sö dông liªn tôc.

- Gãc nh×n: 110° (±5%)

- Bãng Led ThÈm QuyÕn

- GÇn 10 n¨m sö dông.

- Sö dông IC vµ m¹ch ®iÖn tö s¶n xuÊt t¹i Trung t©m c«ng nghÖ cao ThÈm QuyÕn - China

Mµu hiÓn thÞ c¬ b¶n

5 mµu c¬ b¶n (®á, tr¾ng, xanh l¸, xanh du­¬ng, vµng)

 

Mµu s¾c rùc rì

G©y ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng.

§¶m b¶o nh×n râ ch÷ gi÷a ban ngµy,kÓ c¶ d­uíi ¸nh n¾ng trùc tiÕp

KÝch th­íc ®iÓm ¶nh         (pixel)

5mm

Lµ kÝch th­uíc cña bãng Led ®iÖn tö

Kho¶ng c¸ch ®iÓm ¶nh (pitch)

10mm

Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai bãng

Siªu tiÕt kiÖm ®iÖn                                              

50W/m2

 

Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ (hiÓn thÞ trªn néi dung vµ h×nh häa cè ®Þnh theo yªu cÇu)

- HiÓn thÞ c¶ ch÷ vµ logo, h×nh vÏ ®å häa cè ®Þnh ®­îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu.

- Trªn 15 kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o

 

- Cã thÓ hiÓn thÞ mµu s¾c kh¸c nhau cho néi dung (cè ®Þnh).

- Cã thÓ ®Æt tèc ®é kü x¶o hiÓn thÞ ®éc ®¸o nhanh chËm th«ng qua phÇn mÒm

- Cã thÓ lùa chän thêi gian hiÖn ch÷ (dõng h×nh) th«ng qua phÇn mÒm

TØ lÖ bãng kh«ng s¸ng

≤ 0.0003

 

Kho¶ng c¸ch nh×n râ

1m – 200m

 

M«i tr­êng lµm viÖc

Ngoµi trêi

 

§é Èm lµm viÖc

40 – 95%

 

NhiÖt ®é lµm viÖc

Tõ 0 ®Õn 700C

 

PhÇn mÒm

 

PhÇn mÒm do C«ng Ty CP §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ Cao D&Q VN

Nguån ®iÖn cung cÊp

AC 180/240V – 50/60Hz

 

Thêi gian duy tr× bé nhí khi bÞ cóp ®iÖn            

VÜnh viÔn.

 

HÖ thèng gi¸ ®ì

Sö dông tai treo, vÝt në, s¾t hép.

 

 

 


Sản phẩm có 1 bình luận
Họ và tên :
Email :
Nội dung :
Đối tác của chúng tôi
  • anh slide footer
  • anh slide footer 2
  • anh slide footer 3
  • Đối tác